- Mandátna zmluva

- Zmluva o dielo

Naša firma vykonáva správu bytových domov a činnosti pre spoločenstvá vlastníkov bytov.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov vykonávame činnosti podľa požiadaviek a to hlavne:
zabezpečenie služieb spojených s bývaním
spracovanie predpisu záloh na služby a fond opráv
spracovanie mesačných platieb
spracovanie zmien predpisu a hromadných zmien pri zmenách cien a poplatkov
evidencia pohľadávok
zabezpečenie vymáhania pohľadávok
evidencia nákladov na služby a fond opráv
evidencia fondu opráv a predkladanie prehľadu čerpania fondu opráv
spracovanie ročného vyúčtovania služieb
vedenie účtovnej agendy
zabezpečenie iných činností podľa požiadaviek vlastníkov